Zákony, nařízení vlády, vyhlášky ...

Novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška 256/2012 Sb.)

Novela zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické povinnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání ..., Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Vyhláška 15/2005 Sb., o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastním hodnocení škol, Vyhláška 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a náležitostech povinné školní docházky

Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhlášky 71, 72, 73, 74/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, o poskytování poradenských služeb..., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami..., o zájmovém vzdělávání

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol (č.j.24 246/2008-6)

Informace k vyplňování vysvědčení na ZŠ od školního roku 2009/2010