Školní poradenské pracoviště

Dne 1. 9. 2006 zahájilo svou činnost školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům. ŠPP tvoří tým odborníků: speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů.

Školní speciální pedagog: Mgr. Radana Petrželová
konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 17:00 hod. a středa 10:00 – 11:30 hod.
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Tesárková
konzultační hodiny: středa 10.00 – 11.30 hod.
Metodik prevence: Mgr. Miroslava Stošenovská
konzultační hodiny: pátek 10.00 – 11:30 hod.

Dokumenty:
Školní preventivní strategie 2011 - 2014
Minimální plán PRCH (příloha č. 1)
Prevence a řešení šikany (příloha č. 2)
Krizový plán (příloha č. 3)
Jsou umístěny na webových stránkách školy, na sekretariátě školy a u výchovné poradkyně.

Důležité kontakty

Školní speciální pedagog

Nabízí tyto služby a činnosti: 
1)
cvičení pozornosti s využitím programu KUPOZ
2)
preventivní skupinový program KUPUB, zaměřený na procvičování pravidel slušného chování, uvolňování  agrese a odmítání agrese jako neefektivního způsobu chování, získávání náhledu na situaci a na vlastní osobu 
3)
reedukační lekce při poruchách učení, zaměřené na specifickou nápravu vývojově nezralých funkcí
4)
depistáž a primární diagnostiku např. školní nezralosti, neúspěšnosti, chování
5)
poradenskou činnost pro rodiče a pedagogy základní školy, a to především v oblasti specifických poruch  učení,  chování a školní neúspěšnosti
6)
poradenskou činnost pro rodiče žáků s výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, drogové závislosti aj.)
7)
skupinovou práci s třídními kolektivy pro prevenci nežádoucích jevů
8)
pravidelný kontakt a konzultaci s odbornými institucemi v Opavě
9)
diagnostiku žáků při zařazování do speciálních škol, odkladu školní docházky   
10)
organizování diagnostických pobytů, sledování diagnostikovaných žáků, metodickou pomoc jejich učitelům


Nebezpečí na internetu - film pro rodiče

Další stránka