Učební plán 1. stupně
  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
Český jazyk 9 8 8 7 7
Cvičení z českého jazyka - - - 1-0-0 1-0-0
Matematika 4 5 5 4 4
Cvičení z matematiky - - - - 1-0-0
Informatika - - - 1-0-0 1
Anglický jazyk 1 2 3 3-5-3 3-5-3
Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Sportovní příprava - - - 0-0-2 0-0-2
  21 22 24 25 26

 

Učební plán 2. stupně
  6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Český jazyk 4 4 4 4
Cvičení z českého jazyka 1-0-0 - - 1-0-0
Matematika 4 4 4 4
Cvičení z matematiky 1-0-0 - - -
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
0-3-0 2-3-2 2-3-2 2-3-2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Zeměpis 2 2 1 1
Přírodopis 2 2 1 1
Fyzika 1 1 2 2
Chemie - - 2 2
Informatika 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 1 1 2
Tělesná výchova a zdraví 2 3 3 3
Pracovní činnosti 1 1 1 1
Sportovní příprava 0-0-3 0-0-2 0-0-2 0-0-2
Výchova ke zdraví 1-0-0 - - -
Základy techniky - 1-0-0 1-0-0 -
Volitelné předměty - 1-1-0 1-1-0 1-1-0

 

29 30 31 32

 Další stránka

Nabídka volitelných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, Praktikum z biologie, zeměpisu, dějepisu, fyziky a chemie, Sportovní hry, Užité výtvarné činnosti, Cvičení z matematiky a českého jazyka, Dramatická výchova, Základy techniky

legenda 
týdenní hodinové dotace
3 všechny třídy ročníku
2-0-1 běžná třída - jazyková třída - hokejová třída